اردوی علمی بازدید از تاسیسات اداره اب و هواشناسی دامغان

By | انجمن ژئومورفولوژی | No Comments

اردوی علمی بازدید از تاسیسات اداره اب و هواشناسی دامغان با
حضور دانشجویان و دکتر خیری
توسط انجمن ژئومورفولوژی در
مورخ۱۳۹۵/۸/۲۷برگذار گردید
ودراین زمینه با مهندس خان بابایی
معاون اداره هواشناسی دامغان به
بحث و گفتگو نشستیم و انتقادات و پیشنهادات در این زمینه ارائه گردید.
گزارش تصویری :

photo_2016-11-17_17-34-48photo_2016-11-17_17-34-46photo_2016-11-17_17-34-40photo_2016-11-17_17-34-51photo_2016-11-17_17-35-02

photo_2016-11-17_17-34-43