کميته ناظر بر نشريات دانشجويي :
براساس بند 2 ماده 1 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي ، در هردانشگاه كميته اي تحت عنوان كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي زير نظر شوراي فرهنگي دانشگاه كه در اين دستورالعمل به اختصار كميته ناظر ناميده مي شود ، تشكيل مي شود. .

وظايف كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي :

  • بررسي درخواست و صدور مجوز انتشار مطابق ماده 2 اين دستورالعمل
  • نظارت برعملكرد نشريات دانشگاهي
  • رسيدگي به تخلفات و شكايات ناشي از عملكرد نشريات دانشگاهي مطابق ماده 6 اين دستورالعمل
  • نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل ، مصوبات و شيوه نامه هاي شوراي مركزي ناظر

تركيب كميته ناظر در دانشگاه :

  1. معاون فرهنگي دانشگاه ( رئيس كميته ) ؛
  2. نماينده دفترنهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ؛
  3. يك حقوقدان به انتخاب رئيس دانشگاه ؛
  4. سه نفر عضو هيات علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه ؛
  5. مدير امور فرهنگي دانشگاه ( دبير كميته ) ؛
  6. سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاه که دو نفر نخست اعضای اصلی و نفر سوم عضو علی البدل کمیته ناظر محسوب می شوند.