بخش چهارم : شورای حمایت و نظارت بر انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی

ماده ۲۷- برای حمایت از انجمن های علمی دانشجویی و نظارت بر آن ها در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شورایی مرکب از معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ( رئیس شورا ) معاون پشتیبانی ، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یا نماینده تام الاختیار وی ، مدیر کل دفتر امور فرهنگی ( نائب رئیس ) ، مدیر کل دانشجویان داخل ، دبیر کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ، کارشناس مسئول امور انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی سه تن از دبیران اتحادیه ها به انتخاب شورای دبیران اتحادیه های انجمن های علمی – دانشجویی تشکیل می شود . دبیرخانه این کمیته در اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی خواهد بود . وظایف این کمیته عبارتند از :

۱- سیاستگذاری و تعیین خط مشی های کلان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های کشور در چارچوب سیاست توسعه علمی و قانون برنامه

۲- ارزیابی فعالیت ها و نظارت بر کمیته های نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها بر اساس گزارش های مستند و سار روش ها

۳- تعیین میزان و چگونگی حمایت مالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از همایش های کشوری و نشست های علمی انجمن ها

۴- اخذ تصمیم و ارائه پیشنهاد جهت تسهیل ارتباط بین انجمن های علمی دانشجویی با انجمن های علمی استادان و پژوهشگران و انجمن های علمی متناظر با مشابه آن در کشورهای دیگر

۵- تصویب دستور العمل اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های کشور و نظارت بر حسن اجرای آن .

ماده ۲۸ – هیات موسس اتحادیه حداقل ۳ تن از نمایندگان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاهها و مراکز اموزش عالی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در یک رشته علمی معین می باشد که درخواست مجوز تاسیس وفعالیت را به شورای حمایت و نظارت بر انجمن های و اتحادیه ها ی علمی دانشجویی وزارت علوم ( موضوع ماده ۲۷ این آئین نامه ) ارائه می نماید . محتوای این در خواست مشتمل بر موارد زیر است :

۱- تقاضای عضویت بیش از نیمی از تشکل های علمی موجود آن رشته در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، به همراه نامه تایید هر یک از انجمنها که مبنای آن مدیر امور فرهنگی دانشگاه تاسیس و فعالیت آن انجمن را تسجیل کرده باشد .

۲- ارائه پیش نویس اساسنامه اتحادیه که به امضای تشکل های متقاضی عضویت رسیده باشد .

ماده ۲۹- شورای حمایت و نظارت پس از دریافت درخواست هیات موسس و شورا ی مرکزی موقت اتحادیه حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسی آن درخواست اقدام می نماید وموافقت با تاسیس موقت و دائمی یا دلایل مخالفت شورا را توسط دبیرخانه به اطلاع موسسان خواهد رساند .

ماده ۳۰- تاسیس ، شرایط انتخاب شوندگان ، شورای مرکزی ، انتخابات ، تشکیلات و ارکان ، اساسنامه و انحلال اتحادیه های انجمن های دانشجویی در دستور العمل مجزایی که به تصویب شورای حمایت و نظارت بر انجمن ها و نظارت بر انجمن ها و نظارت بر انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بر اساس این آیین نامه خواهد رسید تعیین می شود .

ماده ۳۱- به منظور حمایت و نظارت فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی ، کمیته ای در هر دانشگاه با همین عنوان با ترکیب زیر تشکیل می شود :

۱- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ( رئیس کمیته )

۲- مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه ( دبیر کمیته )

۳- مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه

۴- مدیر کل امور اموزشی دانشگاه

۵- یک نفر ازاعضای هیات علمی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه

۶- دو نماینده از شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه به انتخاب ایشان

تبصره ۱- حکم اعضای کمیته توسط رئیس دانشگاه صادر شود

تبصره ۲- در دانشگاههایی که برای امور انجمن های علمی دانشجویی واحدی مستقل ایجاد شده باشد مسئول آن واحد بدون حق رای در جلسات کمیته شرکت می کند

تبصره ۳- اعضای انتخابی کمیته برای مدت یک سال انتخاب می شوند

ماده ۳۲- وظایف کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه به شرح ذیل است :

۱-نظارت بر حسن عملکرد انجمن های علمی در چارچوب قوانین و مقررات و رسیدگی به شکایات و تخلفات و حل اختلافات

تبصره ۱- در صورتی که شورای مدیریت انجمن علمی یا شورای دبیران دانشگاه از اساسنامه انجمن تخلف نمایند ، کمیته حمایت و نظارت برای بار اول به شورای مدیریت انجمن یا شورای دبیران تذکر شفاهی و کتبی ( حسب مورد ) می دهد . در صورت تکرار تخلف برای بار دوم اخطار کتبی می دهد و در صورت تکرار و دریافت اخطار سوم ، دبیر انجمن یا دبیر شورای دبیران نتوانند کمیته ار قانع نمایند کمیته به شرح ذیل درباره انجمن تصمیم خواهد گرفت :

الف ) انحلال شورای مدیریت انجمن که در این صورت معاون دانشکده موظف است ظرف مدت ۲ ماه انتخابات شورای مدیریت را برگزار نماید ( اعضای شورای مدیریت منحل شده نمی توانند نامزد انتخابات شوند )

ب) چنانچه تخلفی انضباطی متوجه شخص حقیقی از اعضای شورای مدیریت یا اعضای شورای دبیران باشد ، به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد

تبصره ۲- مرجع تجدید نظر در آرای کمیته حمایت و نظارت شورای فرهنگی دانشگاه است .

۳- بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی انجمن های علمی دانشجویی که در سطح فرا دانشگاهی ، ملی یا بین المللی برگزار می گردد .

۳- سیاستگذاری و تعیین خط مشی های کلان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه در چارچوب سیاست توسعه علمی کشور

۴- برنامه ریزی و هماهنگی مسائل بنیادی و مستمر انجمن های علمی دانشجویی ( تسهیل ارتباطات با دیگر نهادهای جامعه ، جلب حمایت های مالی ، تشویق و تقدیر از انجمن های علمی فعال و طرح های برگزیده و … )

۵- پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه به ریاست دانشگاه

۶- پیشنهاد بودجه سالیانه انجمن های علمی به ریاست دانشگاه بر اساس برنامه های ارائه شده به مدیریت امور فرهنگی و برنامه مدون انجمن ها .