بخش چهارم : شورای حمایت و نظارت بر انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی

ماده 27- برای حمایت از انجمن های علمی دانشجویی و نظارت بر آن ها در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شورایی مرکب از معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ( رئیس شورا ) معاون پشتیبانی ، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یا نماینده تام الاختیار وی ، مدیر کل دفتر امور فرهنگی ( نائب رئیس ) ، مدیر کل دانشجویان داخل ، دبیر کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ، کارشناس مسئول امور انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی سه تن از دبیران اتحادیه ها به انتخاب شورای دبیران اتحادیه های انجمن های علمی – دانشجویی تشکیل می شود . دبیرخانه این کمیته در اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی خواهد بود . وظایف این کمیته عبارتند از :

1- سیاستگذاری و تعیین خط مشی های کلان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های کشور در چارچوب سیاست توسعه علمی و قانون برنامه

2- ارزیابی فعالیت ها و نظارت بر کمیته های نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها بر اساس گزارش های مستند و سار روش ها

3- تعیین میزان و چگونگی حمایت مالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از همایش های کشوری و نشست های علمی انجمن ها

4- اخذ تصمیم و ارائه پیشنهاد جهت تسهیل ارتباط بین انجمن های علمی دانشجویی با انجمن های علمی استادان و پژوهشگران و انجمن های علمی متناظر با مشابه آن در کشورهای دیگر

5- تصویب دستور العمل اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های کشور و نظارت بر حسن اجرای آن .

ماده 28 – هیات موسس اتحادیه حداقل 3 تن از نمایندگان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاهها و مراکز اموزش عالی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در یک رشته علمی معین می باشد که درخواست مجوز تاسیس وفعالیت را به شورای حمایت و نظارت بر انجمن های و اتحادیه ها ی علمی دانشجویی وزارت علوم ( موضوع ماده 27 این آئین نامه ) ارائه می نماید . محتوای این در خواست مشتمل بر موارد زیر است :

1- تقاضای عضویت بیش از نیمی از تشکل های علمی موجود آن رشته در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، به همراه نامه تایید هر یک از انجمنها که مبنای آن مدیر امور فرهنگی دانشگاه تاسیس و فعالیت آن انجمن را تسجیل کرده باشد .

2- ارائه پیش نویس اساسنامه اتحادیه که به امضای تشکل های متقاضی عضویت رسیده باشد .

ماده 29- شورای حمایت و نظارت پس از دریافت درخواست هیات موسس و شورا ی مرکزی موقت اتحادیه حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسی آن درخواست اقدام می نماید وموافقت با تاسیس موقت و دائمی یا دلایل مخالفت شورا را توسط دبیرخانه به اطلاع موسسان خواهد رساند .

ماده 30- تاسیس ، شرایط انتخاب شوندگان ، شورای مرکزی ، انتخابات ، تشکیلات و ارکان ، اساسنامه و انحلال اتحادیه های انجمن های دانشجویی در دستور العمل مجزایی که به تصویب شورای حمایت و نظارت بر انجمن ها و نظارت بر انجمن ها و نظارت بر انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بر اساس این آیین نامه خواهد رسید تعیین می شود .

ماده 31- به منظور حمایت و نظارت فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی ، کمیته ای در هر دانشگاه با همین عنوان با ترکیب زیر تشکیل می شود :

1- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ( رئیس کمیته )

2- مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه ( دبیر کمیته )

3- مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه

4- مدیر کل امور اموزشی دانشگاه

5- یک نفر ازاعضای هیات علمی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه

6- دو نماینده از شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه به انتخاب ایشان

تبصره 1- حکم اعضای کمیته توسط رئیس دانشگاه صادر شود

تبصره 2- در دانشگاههایی که برای امور انجمن های علمی دانشجویی واحدی مستقل ایجاد شده باشد مسئول آن واحد بدون حق رای در جلسات کمیته شرکت می کند

تبصره 3- اعضای انتخابی کمیته برای مدت یک سال انتخاب می شوند

ماده 32- وظایف کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه به شرح ذیل است :

1-نظارت بر حسن عملکرد انجمن های علمی در چارچوب قوانین و مقررات و رسیدگی به شکایات و تخلفات و حل اختلافات

تبصره 1- در صورتی که شورای مدیریت انجمن علمی یا شورای دبیران دانشگاه از اساسنامه انجمن تخلف نمایند ، کمیته حمایت و نظارت برای بار اول به شورای مدیریت انجمن یا شورای دبیران تذکر شفاهی و کتبی ( حسب مورد ) می دهد . در صورت تکرار تخلف برای بار دوم اخطار کتبی می دهد و در صورت تکرار و دریافت اخطار سوم ، دبیر انجمن یا دبیر شورای دبیران نتوانند کمیته ار قانع نمایند کمیته به شرح ذیل درباره انجمن تصمیم خواهد گرفت :

الف ) انحلال شورای مدیریت انجمن که در این صورت معاون دانشکده موظف است ظرف مدت 2 ماه انتخابات شورای مدیریت را برگزار نماید ( اعضای شورای مدیریت منحل شده نمی توانند نامزد انتخابات شوند )

ب) چنانچه تخلفی انضباطی متوجه شخص حقیقی از اعضای شورای مدیریت یا اعضای شورای دبیران باشد ، به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد

تبصره 2- مرجع تجدید نظر در آرای کمیته حمایت و نظارت شورای فرهنگی دانشگاه است .

3- بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی انجمن های علمی دانشجویی که در سطح فرا دانشگاهی ، ملی یا بین المللی برگزار می گردد .

3- سیاستگذاری و تعیین خط مشی های کلان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه در چارچوب سیاست توسعه علمی کشور

4- برنامه ریزی و هماهنگی مسائل بنیادی و مستمر انجمن های علمی دانشجویی ( تسهیل ارتباطات با دیگر نهادهای جامعه ، جلب حمایت های مالی ، تشویق و تقدیر از انجمن های علمی فعال و طرح های برگزیده و … )

5- پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه به ریاست دانشگاه

6- پیشنهاد بودجه سالیانه انجمن های علمی به ریاست دانشگاه بر اساس برنامه های ارائه شده به مدیریت امور فرهنگی و برنامه مدون انجمن ها .