به منظور حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی دانشگاهیان و انجام وظایف مقرر در آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشجویان از افراد زیر تشکیل میشود:

رئیس دانشگاه(رئیس هیات مدیره) مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه آزاد اسلامی حسب مورد .

وظایف و اختیارات:

  • بررسی اساسنامه و صلاحیت اعضای موسس تشکلها
  • اعلام موافقت اصولی و صدور پروانه برای تشکلها
  • صدور مجوز انجام فعالیت تشکلها
  • نظارت بر حسن اجرای انتخابات تشکل های اسلامی
  • بررسى مسائلى كه توسط رئيس دانشگاه در دستور كار شورا قرار ميگيرد
  • رسیدگی به تخلفات تشکلها بر اساس آیین نامه مربوط
  • رسیدگی به شکایات واصل شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی درباره فعالیتهای تشکل ها.
  • توقف یا لغو پروانه فعالیت پروانه فعالیت تشکل های یاد شده