شورای فرهنگی دانشگاه

آيين نامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

(مصوب دويست و چهل و نهمين جلسه مورخ 11/4/70 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

5– شورای فرهنگی

در راستاي تحقق ارزش هاي اسلامي در شئون مختلف و به منظور ايجاد هماهنگي در تحقق سياست هاي ابلاغي و پاسخگويي به نيازها و ظرفيت هاي بومي دانشگاه و همچنين هدايت، نظارت و بسترسازي براي تعامل واحدهاي فرهنگي در چهارچوب سياست ها و ضوابط مصوب و با توجه به حدود اختيارات و وظايف، شوراي فرهنگي دانشگاه تشكيل مي شود.

تركيب اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاه

1 – رئيس دانشگاه به عنوان رئيس شورا

2 – مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

3 – معاون فرهنگي به عنوان دبير شورا و مسئول كميته ي كارشناسي و مشورتي شوراي فرهنگي دانشگاه

4 – معاون دانشجويي

5 – مسئول بسيج اساتيد دانشگاه

6 – دبير مركز هم انديشي اساتيد

7 – يك عضو هيات علمي از ميان سه عضو حائز رتبه برتر به انتخاب رئيس هيات جذب دانشگاه

8 – نماينده بزرگترين تشكل اسلامي دانشجويي (تشخيص بزرگ ترين تشكل با هيات نظارت دانشگاه است)

9 – مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه (بر اساس قانون بسيج دانشجويي)

10 – نماينده هر تشكل رسمي ذينفع مرتبط با موضوع جلسه و البته با حق راي در جلسه مربوط

 وظايف و اختيارات شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي:

1.پيگيري به منظور تحقق و اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و اجرا و پيگيري دستورالعمل هاي ستاد گسترش و تعميق مباني و ارزشهاي اسلامي در مراكز آموزشي؛
2. 
برنامه ريزي در جهت هماهنگي و انسجام بخشي به اولويتها و فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در موسسه؛
3. 
برنامه ريزي جامع به منظور انجام فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي در موسسه با توجه به اولويتهاي مصوب سالانه در دستگاه مربوطه با همكاري معاونتهاي دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي و پژوهشي؛
4. 
برنامه ريزي براي ايجاد پيوند فعال و گسترش مناسبات موسسه با حوزه هاي علميه و نهادهاي فرهنگي، انقلابي و مردمي؛
5 . 
تصويب و اعطاي مجوز به برنامه هاي فرهنگي، ترويجي و تبليغي سالانه، نيمسال و يا فصلي؛
6 . 
تسهيل حضور داوطلبانه دانشجويان، استادان و كارمندان در فعاليتهاي فرهنگي از طريق ساماندهي فرآيندهاي كارشناسي، تسهيل و ساماندهي فرآيندهاي كارشناسي، تصويب و ارزيابي جهت تقويت حضور داوطلبانه دانشجويان؛
7. 
آسيب شناسي و بررسي وضعيت فرهنگي موسسه و دانشجويان، تدوين گزارشهاي دوره اي تحليلي از فعاليتها و روندهاي موجود، پيشنهاد راهكارهايي جهت بهبود وضعيت براساس شناخت تهديدها و فرصتها به رئيس موسسه و وزارت؛
8 . 
نظارت و ارزيابي فعال و مستمر در چگونگي اجراي مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار؛
9. 
ارائه گزارش كامل برنـامه ها، طرحهاي مصوب و نتايج ارزيابي آنها در هر سال به دستگاه مربوطه؛
10. 
همكاري سازنده با نهادهاي دانشجويي و فرهنگي به منظور تشكيل بانك اطلاعاتي مناسب از نيروهاي متعهد و مستعد موسسه جهت ساماندهي و بهره مندي از توان موجود.

  منبع :سايت وزارت علوم تحقيقات و فناوري http://www.msrt.ir

 1- ماده 31 با رعايت مصوبه جلسه 454 مورخ 30/9/78 شوراي عالي انقلاب فرهنگي درج شده است.

1- ماده 32 با رعايت مصوبه جلسه 454 مورخ 30/9/78 شوراي عالي انقلاب فرهنگي درج شده است.