گیشه نشریات فعال دانشگاه دامغان

بانک اطلاعات نشریات دانشگاه دامغان

نشریه تخنه

مستقل

فصلنامه هنری

takhne

دانلود نشریه

شماره 1

شماره 2

شماره 3

نشریه ایران فردا

انجمن اسلامی

دو هفته نامه سیاسی

iran-e-farda61-1

نشریه قنوت

بسیج دانشجویی

ماهنامه سیاسی

%d9%81%d8%b1%d9%852-%d8%b1%d9%88-13-%d9%85%d9%87%d8%b1-95

دانلود نشریه

شماره 49

شماره 50

شماره 51

نشریه خرداد

مستقل

فرهنگی و سیاسی

%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af2-1

نشریه صانع

انجمن علمی صنایع

ماهنامه علمی

%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%b9-0-1

نشریه رجحان

کانون ریحانه

 فرهنگی و اجتماعی

%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%88

نشریه وارثان

کانون مهدویت

سیاسی

%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%87_%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%ab%d8%a7%d9%86%d8%8c%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86_%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%8c%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-2