کارشناسان حوزه

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

حسین علی حسینی

کارشناس علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی): امور تشکل ها(بسیج دانشجویی- انجمن اسلامی) داخلی 262 شماره مستقیم 35220401(023)

downloadعلیرضا شفیع زاده
کارشناسی حقوق/امور کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی/ امور مربوط به کمیته فرهنگی خوابگاه برادران. داخلی 339 شماره تماس مستقیم: 35220370(023)

download (1)سید هادی راست بود
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب/امور انجمن های علمی دانشجویی- امور مربوط به سالن اجتماعات اندیشه داخلی 338 شماره تماس مستقیم 35220370(023)

download (2)محبوبه سادات ملک جعفریان
کارشناسی ارشد تاریخ/ امور نشریات دانشجویی- امور مربوط به کمیته فرهنگی خوابگاه خواهران- امور مربوط به عمره و عتبات دانشگاهیان داخلی274 شماره تماس مستقیم 35220401(023)

download (3)معصومه باقریان
کارشناسی ارشد جامعه شناسی/ مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی- داخلی 268 شماره تماس مستقیم 35220228(023)