شرکت اعضای تیم عددی انجمن عمران در سمینار پروفسور محاسب

شرکت اعضای تیم عددی انجمن عمران در سمینار پروفسور محاسب

تعدادی از دانشجویان عضو تیم عددی انجمن عمران دانشگاه دامغان روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه از طرف انجمن عمران به تهران اعزام گشته و در سمینار مدیریت پروژه ی پروفسور محاسب در محل پژوهشگاه وزارت نیرو شرکت نمودند.

پروفسور محاسب که دوروز پیش از آن سمیناری را تحت عنوان از تئوری تااجرا در دانشگاه دامغان با همکاری انجمن علمی برگزار کرده بودند پیش از شروع سمینار روز شنبه، ضمن ابراز خوشحالی از حضور تیم عددی از شرایط سمینار در دامغان نیز اظهار رضایت کرده و از اعضای انجمن تشکر کردند.

انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه دامغان.

Leave a Reply