جلسه گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه با دبیران انجمن های علمی

جلسه مشترک رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه با دبیران انجمن های علمی برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور رئیس گروه کارآفرینی وکارشناس این گروه و نیز مدیر و کارشناس فرهنگی و دبیران انجمن های علمی روز 23 مهرماه در سالن کنفراس معاونت فرهنگی برگزار گردید، آقای دکتر فدوی اسلام رئیس گروه کارآفرینی به معرفی و تشریح هدف تشکیل مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه پرداخت و با تشریح اینکه مخاطبان اصلی مراکز کارآفرینی و نوآوری دانشجویان می باشند از دبیران انجمن های علمی خواستند همکاری بیشتری با مرکز کارآفرینی و نوآوری در برگزاری کارگاه ها، سخنرانی ها و تشکیل گروه های نوآور داشته باشند. در پایان مدیر و کارشناس ارشد کارآفرینی و ارتباط با صنعت به سوالات دبیران انجمن های علمی پاسخ دادند.

Leave a Reply