جلسه مدیریت فرهنگی با اعضای کمیته فرهنگی خوابگاه خواهران

جلسه مدیریت فرهنگی با اعضای کمیته فرهنگی خوابگاههای خواهران مورخ 25 آذر 96 در خوابگاه زینب برگزار گردید. در این جلسه اعضای کمیته فرهنگی به بیان مشکلات و ارائه پیشنهادات خود پرداختند.

Leave a Reply