تسلیت درگذشت استاد علی معلم

به نام خداوند بخشاینده

استادان گران مایه آقایان احمد معلم و محمود معلم.

خبر دردمندانه ارتحال هنرمند افتخارآفرین، شادروان استاد علی معلم از دنیای صورت به عالم حقیقت و داغ فراق ایشان موجب تالم و تاثر گردید.
همکاران شما در دانشگاه دامغان و کارکنان و دانشجویان این ضایعه اسف انگیز را به شما بزرگواران تسلیت می گویند و از خداوند منان که بهترین استقبال کننده است می خواهند که روان آن عزیز را غریق آمرزش و رحمت بیکران خود بگرداند و به خانواده محترمشان پاداشی عظیم و صبری زیبا عنایت فرماید.

? معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دامغان

Leave a Reply