بازدید علمی دانشجویان مهندسی مکانیک از دو کارخانه در شهرک صنعتی سمنان

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی برنامه بازدید علمی دانشجویان مهندسی مکانیک را از دو کارخانه در شهرک صنعتی سمنان برگزار نمود. این بازدید علمی 18 آذرماه از دو کارخانه پاریزان صنعت که در زمینه تولید لوازم مکانیکی فعالیت دارد و کارخانه کلران که در زمینه تولید مواد شیمیایی فعالیت می کنند صورت گرفت. بازدید از خط تولید کارخانه ها و بهره مندی از تجربیات کارکنان این دو کارخانه از جمله برنامه های این بازدید علمی بود.

Leave a Reply