بازدید علمی دانشجویان دختر مهندسی مکانیک از دو کارخانه صنعتی

انجمن علمی مهندسی مکانیک با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی برنامه بازیدید علمی از دو کارخانه صنعتی را ویژه دانشجویان دختر برگزار نمودند. این بازدید علمی شنبه 9 دی ماه از دوکارخانه اتوبوس سازی عقاب افشان(اسکانیا) در شهرک صنعتی سمنان  و کارخانه تولید پرده در شهرک صنعتی دامغان انجام شد.

Leave a Reply