کلاسهای آموزش نرم افزار آماری spss

این کلاسها در چهار جلسه وبه مدت هشت ساعت توسط آقای محمد مهدی حسن پور دانشجوی رشته آمار دانشگاه دامغان با محوریت آمار توصیفی و آمار استنباطی در سایت Gv برگزار گردید.
انجمن علمی آمار

Leave a Reply