دکتر محمد ابری 

               دکتري ریاضی محض-توپولوژی

             معاون فرهنگی و اجتماعی

اهم وظايف و اختيارات حوزه معاونت:

–     تهيه و اجرای طرح های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در دانشگاه.
–     ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای فرهنگی و هنري در دانشگاه و خارج از آن.
–     تهیه ي خبرنامه یا نشريات فرهنگی و انتشار آن در سطح دانشگاه.
–     انتشار و ترویج ارزش های اسلامی و انقلابی از طریق تهیه ي پوستر، عکس و فیلم.
–     برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و کنفرانس های دانشجویی.
–     زمینه سازی و بسترسازی فعالیتهای فرهنگی دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه، متناسب با اهداف و وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی.
–     تهيه و اجراي طرحهاي فوق برنامه در زمينه هاي فرهنگي، علمي، تحقيقاتي و هنري.
–    ترغیب و تشویق دانشجویان، کارکنان و استادان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت و مفاهیم قرآن کریم در راستای ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی.
–     ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تابعه.
–     تشویق و ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیتهای فرهنگي، هنری، اردوها و جشن ها.
–     تشکیل کانون های دانشجویی در رشته های مختلف فرهنگی، هنري و اجتماعی بر اساس قوانین و ضوابط مصوب.
–     برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ و میزگردهای دانشجویی.
–     برنامه ریزی جهت استفاده ي مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان.
–     سامان بخشی به فعالیت های فرهنگی از طریق نظرسنجی های علمی و فرهنگی.
–     برگزاری مراسم در مناسبت ها بر اساس برنامه ي فرهنگی مصوب مراجع ذی صلاح.
–     پیگیری مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه.
–     تهیه و تنظیم برنامه های مختلف جهت اردوهای علمی و فرهنگی.
–     برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات در زمینه های علمی، فرهنگي و هنری.
–     تهیه ي گزارش های لازم از فعالیتهای انجام شده.
–     ارائه ي خدمات سمعی و بصری به واحدهای متقاضی و پیگیری تهیه ي تجهیزات مورد نیاز واحد مذکور.
–     انجام امور مربوط به کمیته ي ناظر بر نشریات دانشجویی.
–     اجرای پروژه های تخصصی در جهت ارتقای فعاليت های فرهنگی و فوق برنامه.
–     تشکیل انجمن های علمی دانشجویی بر اساس قوانین و مقررات.