علی طهماسبی

دکتری ریاضی کاربردی

تعريف مديريت

دانشگاه علاوه بر كاركرد و وظايف آموزشي و پژوهشي وظايف جديدي در عرصه فرهنگي و اجتماعي، از جمله پرورش خلاقيتها و جهت دهی استعدادهای فرهنگی دانشجویان را بر عهده دارد . تدبير حسن انجام اين وظايف در عرصه فرهنگي وظيفه اصلي مديريت فرهنگي است .

رئوس شرح وظايف

  • مطالعه ، بررسي و شناسايي كمبودها و مشكلات فرهنگي دانشجويان و علل آسيب پذيري و اتخاذ راه حلهاي لازم.
  • ايجاد تسهيلات لازم براي آشنايي دانشگاهيان با مظاهر تمدن و فرهنگ ديني و ملي.
  • زمينه سازي براي آشنايي دانشجويان و ايجاد ارتباط با نهادها ، موسسات علمي _ فرهنگي و انديشمندان و فرزانگان.
  • برنامه ريزي و فراهم آوردن تسهيلات لازم براي گسترش و تعميم فعاليتهاي فرهنگي در دانشگاه.
  • پاسخگويي به نيازهاي متنوع و رشد خلاقيتهاي فرهنگي دانشجويان  (كانونهاي فرهنگي و هنري ).
  • تقويت نشاط علمي و ديني دانشجويان و حمايت از فعاليتهاي جمعي و خود جوش پژوهشي  ( انجمنهاي علمي).
  • تدبير جهت غني سازي اوقات فراغت دانشجويان ( فوق برنامه ).

نشريات دانشجويي ،تشكلهاي اسلامي ، كانونهاي فرهنگي و هنري ، انجمنهاي علمي ، عمره دانشجويي و ستاد فرهنگی خوابگاه نظیر فعاليتهاي دانشجويي تحت حمايت و نظارت مديرت امور فرهنگي است.