مرحله دانشگاهی سی ودومین جشنواره سراسری قرآن و عترت(ع) برگزار شد

مرحله دانشگاهی سی ودومین جشنواره سراسری قرآن و عترت(ع) برگزار شد.

Leave a Reply