مثلث استخدام

انجمن علمی و گروه مهندسی مکانیک با همکاری دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت و معاونت فرهنگی برگزار میکند.

مثلث استخدام

مدل های رزومه سازی و رزومه نویسی
استخدام یا کارآفرینی
تکنیک های استخدام موفق

Leave a Reply