ثبت نام در کلاس های آموزشی و فوق برنامه از طریق سامانه خدمات الکترونیکی معاونت به آدرس stu.du.ac.ir (بخش کلاس های فوق برنامه) امکان پذیر است.