خیرمقدم به دانشجویان ورودی جدید

خیر مقدم به دانشجویان دختر ورودی جدید با اهدای برگه های یادبود و  توزیع شیرینی توسط بسیج دانشجویی با همکاری دفتر نهاد رهبری، در خوابگاه های خواهران

Leave a Reply