جلسه هم اندیشی انجمن اسلامی

جلسه هم اندیشی اعضای کمیته سیاسی و اجتماعی انجمن اسلامی ۱۵ مهرماه در دانشگاه برگزار شد.

Leave a Reply