به سامانه ثبت فعالیت های فرهنگی خوش آمدید.
لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:
– از آنجا که معیار ارزشیابی فعالیت ها بر اساس اطلاعات ثبت شده خواهد بود لطفاً اطلاعات خواسته شده را دقیق وارد نمایید.

– درج تمام موارد خواسته شده الزامی است.
– حتماً پس از درج اطلاعات دکمه ارسال و ثبت فعالیت را انتخاب نمایید.
با تشکر

نام تشکل مجری فعالیت

کد فعالیت

عنوان فعالیت

نوع فعالیت

تاریخ انجام فعالیت

تعداد شرکت کنندگان

مکان برگزاری فعالیت

خلاصه فعالیت

مسئول برگزاری و هماهنگی

ارسال تصاویر

میزان مشارکت