تقدیر ستاد توسعه فناوری نانو از معاون فرهنگی و اجتماعی و کارشناس انجمن های علمی و انجمن علوم و فناوری نانو دانشگاه دامغان

ستاد توسعه فناوری نانو از معاون فرهنگی و اجتماعی  آقای دکتر میرسید و کارشناس انجمن های علمی آقای راست بود  و انجمن علمی علوم و فناوری نانو دانشگاه به پاس میزبانی دانشگاه دامغان در هفتمین مسابقه علمی فناوری نانو و نیز همکاری در برگزاری این مسابقات قدردانی نمودند. گفتنی است این دوره از مسابقات اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید.

Leave a Reply