برگزاری کارگاه نمایش خیابانی توسط انجمن ادبیات نمایشی

کارگاه نمایش خیابانی به همت انجمن علمی ادبیات نمایشی و با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار گردید. مدرس این کارگاه علی محمد رادمنش نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر بودند. در بخش اول این کارگاه مدرس به مباحث تئوریک تئاتر خیابانی شامل شیوه نویسندگی، کارگردانی و طراحی صحنه و لباس در تئاتر خیابانی پرداختند. بخش دوم کارگاه نیز به اجرای عملی مباحث مطرح شده در بخش اول اختصاص یافت. این کارگاه 9 آذر ماه در پلاتوی دانشکده هنر دانشگاه برگزار گردید.

Leave a Reply