برگزاری دومین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

دومین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ یکشنبه ۱۴ آبان ماه با حضور اعضاء برگزار گردید.

Leave a Reply