برگزاری دومین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

دومین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی در سال تحصیلی 97-96 یکشنبه 14 آبان ماه با حضور اعضاء برگزار گردید.

Leave a Reply