برگزاری حلقه مطالعاتی انجمن اسلامی

کمیته سیاسی و اجتماعی انجمن اسلامی دانشگاه حلقه مطالعاتی با محوریت کتاب”کتاب ایران جامعه کوتاه مدت و ۳ مقاله دیگر ” را روز شنبه 4 آدر ماه در دفتر انجمن اسلامی برگزار نمود. در این جلسه شرکت کنندگان در مورد یکی از مقالات این کتاب با عنوان” انقلاب برای قانون” به بحث و تبادل نظر پرداختند.

Leave a Reply