برگزاری جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

اولین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه در سال ۹۷-۹۶ باحضور اعضا در تاریخ ۳۰ مهرماه در دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید.

Leave a Reply