برگزاری جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

اولین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه در سال 97-96 باحضور اعضا در تاریخ 30 مهرماه در دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید.

Leave a Reply