برگزاری جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

پنجمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی با حضور اعضاء دوشنبه 20 آذرماه برگزار گردید.

Leave a Reply