برگزاری تریبون آزاد با موضوع”حق من”

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تریبون آزاد با موضوع”حق من” و با محوریت حقوق دانشجویی سه شنبه 21 آذرماه در دانشگاه برگزار گردید. شرکت کنندگان در این تریبون به بیان مطالبات خود در حوزه های مختلف آموزشی، فرهنگی و رفاهی پرداختند.

Leave a Reply