برگزاری اولین جلسه کارگاه آموزشی جی ای اس در سایت دانشکده علوم زمین

انجمن ژئومورفولوژی.
برگذاری اولین جلسه کارگاه اموزشی جی ای اس در سایت دانشکده علوم زمین.

Leave a Reply