اردوی معارفه ورودی های جدید در اقلیم مهر

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دامغان برگزار می کند : اردوی معارفه ورودی های جدید در اقلیم مهر !

مشاهده ابعاد اصلی پوستر

 

Leave a Reply