اردوی جهادی تابستان ۹۶

زمان برگزاری اردو ۱۷ تا ۲۹ مرداد

محل_ثبت_نام
برادران پایگاه حضرت ابراهیم(ع)
خواهران پایگاه سوره

Leave a Reply